TR | EN
Kayıt ve Kabul Şartları

Kayıt ve Kabul Şartları

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)’nin önlisans ve lisans eğitim-öğretim programlarına öğrenci kabulü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonuçlarına ve Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) kararlarına göre yapılır. Merkezi Yerleştirmede adaylar İstatistik Bölümü’ne, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) veya Dikey Geçiş Sınavı (DGS) puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirilir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde kayıt kabul işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB) tarafından yürütülmekte olup, yönetmelik ve yönergelere ilişkin bilgilere http://oidb.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/14/ogrenci-rehberi adresinden ulaşılabilir. İstatistik Bölümü’nde eğitim süresi toplam 4 yıldır. Tablo 1.2’de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İstatistik Bölümü öğrencilerinin, YKS derecelerine ilişkin bilgiler gösterilmektedir.

Tablo 1.2 Lisans Öğrencilerinin Yerleştirme Derecelerine İlişkin Bilgi

Örgün Öğretim

 

Akademik yıl

Yerleştirme puanı

Yerleştirme

puan türü

Sıralama

Öğrenci sayısı

 

En düşük

En yüksek

En düşük

En yüksek

Kontenjan

Kayıt olan

 

2013-2014

197,51370

264,10620

MF-1

243000

-

82

81

 

2014-2015

222,15533

277,97268

MF-1

243729

-

57

57

 

2015-2016

224,85316

257,69757

MF-1

247255

-

57

57

 

2016-2017

222,63272

257,39353

MF-1

288599

-

62

62

 

2017-2018

231,12667

245,51321        

MF-1

273386

-

62

62

 

İkinci Öğretim

Akademik yıl

Yerleştirme puanı

Yerleştirme

puan türü

Sıralama

Öğrenci sayısı

 

En düşük

En yüksek

En düşük

En yüksek

Kontenjan

Kayıt olan

 

2012-2013

224,22704

279,20054

MF-1

233619

152383

82

82

 

2013-2014

201,58585

240,12147

MF-1

243000

-

82

16

 

2014-2015

-

-

-

-

-

-

-

 

2015-2016

-

-

-

-

-

-

-

 

2016-2017

-

-

-

-

-

-

-

 

2017-2018

-

-

-

-

-

-

-

 

                                 
 

 

1.2 Yatay ve Diğer Geçişler, Ders Saydırma

ESOGÜ İstatistik Bölümü’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine ve 24/04/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge'de belirtilen kriterlerin ve ön koşulların sağlanması ile yapılmaktadır. Bu konu da daha detaylı bilgilere http://oidb.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/67 adresinden ulaşılabilir.

1.2.1 Üniversite İçi Yatay Geçiş

Bir öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu içindeki aynı düzeydeki diğer diploma programlarına geçişidir. ESOGÜ İçi Yatay Geçişi 22.04.2015 Tarih ve 12/06 sayılı Senato Kararı esas alınmaktadır. Lisans öğretim birimleri için bölümler arası yatay geçiş esasları hakkındaki detaylı bilgilere http://oidb.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/67 ve  http://oidb.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/116 adreslerinden ulaşılabilir.

Bu esaslara göre özetle,

 • Üniversite içinde bölümler arası yatay geçiş yalnızca akademik birimlerin kendi içindeki bölümler arasında uygulanır.
 • Bölümler arası yatay geçiş yalnızca 3. yarıyıl başında yapılır. Yatay geçiş başvuruları öğretim yılının başlamasından on (10) gün öncesine kadar yapılabilir.
 • Öğrencinin ayrılacağı bölümün 1. ve 2. yarıyıllardaki derslerinin tümünü alarak sınavlarını başarmış olması ve sağladığı genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir.
 • Bölümler arası yatay geçiş kontenjanları; İlgili Akademik Birime başka yükseköğretim kurumlarından yapılacak başvurular için Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek yatay geçiş kontenjanlarından ayrı olarak belirlenir.
 • Geçiş yapan öğrencinin intibakı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans-Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak, geçiş yapılan bölümce hazırlanır ve İlgili Akademik Birim Yönetim Kurulu onayına sunulur.
 • Kurum içi yatay geçiş kontenjanları, ilgili diploma programının son dört yıla ait taban puanları, varsa kurum içi yatay geçiş için senato tarafından öngörülen ilave şartlarla birlikte, son başvurunun kabul edileceği günden en az 15 gün öncesinde kurumun internet sayfasında ilan edilir.
 • Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

1.2.2 Üniversite Dışı Yatay Geçiş

Bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya vakıflar tarafından bir üniversiteye bağlı olmaksızın kurulan meslek yüksekokullarından aynı düzeyde başka bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya vakıflar tarafından kurulan bağımsız meslek yüksekokullarına yapılan geçiştir. ESOGÜ Üniversite Dışı Yatay Geçişi Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Esaslarına İlişkin Yönetmelik esas alınmaktadır. Detaylı bilgiye http://oidb.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/67 adresinden ulaşılabilir.

Bu yönetmeliğe göre özetle,

 • Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
 • Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.
 • Yükseköğretim kurumlarının belirlenen yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi, Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında ilan edilir.
 • Önlisans derecesi verilen diploma programlarında yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi ikinci yarıyıl için Ocak ayı, üçüncü yarıyıl için ise Temmuz ayı içinde ilan edilir.
 • Lisans derecesi verilen diploma programlarında; dört yıllık eğitim verenlerde ikinci ve üçüncü sınıfları için, beş yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflar için, altı yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi Temmuz ayı içinde ilan edilir.

1.2.3 Dikey Geçiş ve Ders Saydırma

Dikey Geçiş ile Fakültemizde öğrencilik hakkını elde etmiş öğrenciler, önceki programda aldıkları derslere ilişkin not belgesi ile ders içeriklerini, dönemin ilk haftası içinde Bölüm Başkanlığına teslim ederler. Bölüm İntibak Komisyonu tarafından bir ders intibak programı hazırlanır. Hazırlanan intibak programı Bölüm Kurulu tarafından incelenerek Dekanlık Makamına onay için sunulur.  Yönetim Kurulu onayından sonra, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı (ÖİDB) tarafından bilgi sistemine işlenir. Bilgi sisteminde, intibak programında muaf sayılan dersler öğrenci tarafından görülebilir. Meslek Yüksek Okulu (MYO) ve Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmeliğe  http://oidb.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/46 adresinden ulaşılabilir.  Ders eşdeğerlilik/muafiyet ve intibak esasları aşağıda belirtilmiştir.

 • İntibak komisyonunca bölüm eğitim planı birinci sınıf derslerinden 0-44 AKTS kredi arasında ders muafiyeti alan öğrenciler birinci sınıfa, 45-104 AKTS kredi arasında ders muafiyeti alan ikinci sınıfa, 105-164 AKTS kredi arasında ders muafiyeti alan öğrenciler üçüncü sınıfa, 165-240 AKTS kredi arasında ders muafiyeti alan öğrenciler dördüncü sınıfa intibakları yapılır. İkinci sınıfa intibakları yapılan öğrenciler bölümler arası yatay geçiş yapamazlar.
 • 2011 ve sonrası girişli öğrencilerin mezun olabilmeleri için toplam 240 ECTS (AKTS) ders almaları gerekmektedir. Öğrenciler kendi bölümleri haricinde başka bölümlerden ders almaları durumunda, ECTS (AKTS)  kredileri eşit ya da daha fazla olan derslere kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Aksi halde toplam ECTS (AKTS) kredisi 240’dan düşük olacağından, mezun olabilmeleri için ek ders almaları gerecektir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin lisans düzeyinde akademik birimlerine yatay geçişlerde ve bir başka yükseköğrenim kurumunda öğrenim görülen her türlü ders eşdeğerliliği /muafiyet ve intibaklar, aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

 • Öğrenci, ders eşdeğerliliği ile ilgili isteğini, ilgili bölüm başkanlığına kaydının yapıldığı eğitim-öğretim yarıyılının ilk hafta sonuna kadar yapması gerekir. Dilekçe ekinde intibakı yapılması istenilen derslerin,
  • Ders İçerikleri (Dersin amacı, kapsamı ve haftalık ders planı),
  • Not Çizelgesi (Transkript),

yer almalıdır. Yukarıda belirtilen belgelerin Fakülte/Enstitü/Yüksekokul veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yetkililerince imzalanmış, kaşeli ve mühürlü olması gerekir.

 • Belirtilen sürede (kaydını donduran ve izinli sayılan öğrenciler hariç) yapılmayan başvurular değerlendirilmeye alınmaz.
 • Bölümler tarafından kurulan Bölüm İntibak Komisyonu, yapılan başvuruları 1 (bir) hafta içerisinde değerlendirir. Bölüm İntibak Komisyonu tarafından değerlendirilen intibak formları ilgili Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanır ve imza karşılığı öğrenciye verilir. Öğrencinin ders eşdeğerliği/muafiyet talebi; ilgili birim yönetim kurulu tarafından incelenerek, muaf olunan kredi sayısına göre intibakı yapılır. İntibakının  yapıldığı sınıftaki öğrencilerin mezuniyet değerlendirme gruplarına tabi olur ve intibak ettirildiği yıl kadar süre  azami öğrenim süresinden düşülür, öğrencinin bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
 • Öğrenci, onaylanan intibak formuna itirazı durumunda, itiraz süresi en geç eğitim-öğretim yılının üçüncü haftasının sonuna kadardır. İtirazlar bölüm intibak komisyonunca değerlendirilir ve ilgili Fakülte Yönetim Kurulunca eğitim-öğretim yılının beşinci haftasında sonuçlandırılır.
 • Bölüm İntibak Komisyonunca bir dersin eşdeğer sayılabilmesi için aşağıda belirtilen hususlara uyulması gerekir;
  • Eşdeğer ders değerlendirmeleri için, başarı notunu 4.00 üzerinden en az 2.00 (veya eşdeğeri)  kadar olmalıdır.
  • Lisans ve Önlisans düzeyinde alınan ve başarılan Sosyal Seçmeli I ve II, Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Yabancı Dil I ve II, Türkçe ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri, kredilerine bakılmaksızın eşdeğer sayılır.
  • Örgün olmayan (uzaktan eğitim, açık öğretim, vb.) öğretim kurumlarından alınan derslerin eşdeğerliliği de geçerlidir.
  • Eşdeğer sayılması istenen bir dersin adının, eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez. Ders eşdeğerlilik değerlendirmesinde dersin kredisi ve içeriği dikkate alınır.
  • Eşdeğer sayılması istenen bir dersin kredisinin ders saatine bakılmaksızın, en az eşdeğer sayılacak dersin kredisinin %75’ine eşit olması gereklidir.
  • Eşdeğer sayılması istenen dersin içeriğinin (dersin haftalık ders planı temel alınarak) en az %75’nin, eşdeğer sayılacak dersin içeriği ile aynı olması gerekir.
  • Eşdeğer sayılması istenen bir dersin yerel kredisi yoksa dersin ECTS (AKTS) kredisinin %75’ine eşit olmalıdır.
  • Öğrenim süresi içerisinde ilgili birim yönetim kurulu kararı olmadan diğer bir yükseköğretim kurumundan alınan dersler eşdeğer kabul edilmez.

İstatistik Bölümü’ne Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapabilmek için öğrencilerin aşağıdaki Önlisans alanlarından birinden mezun olmaları gerekmektedir.

Kalite Kontrol

Bilgisayar Programlama

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği

Bilgisayar Teknolojisi

Üretimde Kalite Kontrol

Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama

Bilgi Güvenliği Teknolojisi

Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi

Bilgi Teknolojileri

Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri

Bilgisayar

Bilişim ve İletişim Teknolojisi

Bilgisayar Donanımı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri-Bilgisayar

Bilgisayar Operatörlüğü

Mobil Teknolojileri

Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği

Bilgisayar Programcılığı (internet)

Bilgisayar Programcılığı